Povinné informace

Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

1. Oficiální název

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace, je víceúčelové zařízení, jehož hlavním úkolem je přispívat k uchování biologické rozmanitosti chovem živočichů, vědecko-výzkumnou prací, ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou široké veřejnosti. Ministerstvo životního prostředí je podle zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách, ústředním správním úřadem pro oblast provozování zoologických zahrad. Podle tohoto zákona rozhoduje o vydání licencí k provozování zoologických zahrad provozovatelům, kteří v průběhu licenčního řízení prokázali, že plní a do budoucna jsou schopni plnit všechny podmínky tohoto zákona. ZOO Zlín byla otevřena pro veřejnost v roce 1948.
 
Organizace je zapsaná zřizovací listinou evid. číslo 1539510091 vydanou Statutárním městem Zlín dne 29.6.2001.

Licence pro provozování zoo dle zákona č. 162/2003 Sb. o zoologických zahradách byla povolena odborem Mezinárodní ochrany biodiverzity MŽP ČR s nabytím právní moci dne 2.10.2004 na dobu neurčitou od odboru Mezinárodní ochrany biodiverzity MŽP ČR.

Zřizovatel zoo
Statutární město Zlín
nám. Míru 12, 761 40 Zlín
primátor: Ing. et. Ing. Jiří Korec

Správní rada Zoo a zámku Zlín-Lešná, příspěvkové organizace
Dana Kovaříková, Ing. Martin Mlčák, Ing. Čestmír Vančura, Mojmír Jurák, Michal Friedl

3. Kontaktní spojení

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
tel.: +420 770 136 063, 577 577 100
e-mail: office@zoozlin.eu
www.zoozlin.eu

ID datové schránky: sfydje3
 
Úřední hodiny podatelny (sekretariát ředitele):
pondělí 9-15 hod.
středa  9-15 hod.

adresa elektronické podatelny: office@zoozlin.eu
Maximální přípustná velikost jedné emailové zprávy včetně příloh je 10 MB.
U emailových podání, která nejsou elektronicky podepsaná, požadujeme od odesílatele jeho kontaktní adresu, ve které uvede své jméno, příjmení a poštovní adresu. 
Zpráva, která je zaslána přímo na emailovou adresu konkrétního zaměstnance, je považováno za běžnou e-mailovou komunikaci.

Podání mohou být zasílány ve formátech:
Microsoft Word  (s příponou .doc, .docx)
Acrobat Reader (s příponou .pdf, formát PDF/A-2)
Microsoft Excel (s příponou .xls, xlsx)

4. Platby na účet:

ČSOB Zlín, č.ú. 379012953/0300
 
Mezinárodní platby e-shop (v euro):
ČSOB
IBAN    CZ64 0300 0000 0003 7901 2953
BIC    CEKOCZPP

5. IČ

00090026

6. DIČ

CZ00090026

7. Výroční zpráva zoo

Výroční zprávu ZOO Zlín lze zakoupit v prodejně suvenýrů u hlavního a sezónního vstupu do zoo a v e-shopu zoo.

8. Dokumenty

Rozpočet na rok 2023
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2024-2025
Návštěvní řád zoo
Zřizovací listina
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím