Povinné informace

Informace zveřejňované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Oficiální název
ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
IČ 00090026, DIČ CZ00090026

Kontaktní spojení
ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace, Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
tel.: +420 770 136 063, 577 577 100
e-mail: office@zoozlin.eu, www.zoozlin.eu

ID datové schránky:
sfydje3

Bezhotovostní platby:
ČSOB Zlín, č.ú. 379012953/0300
Mezinárodní platby e-shop (v euro):
ČSOB
IBAN    CZ64 0300 0000 0003 7901 2953
BIC    CEKOCZPP

Úřední hodiny podatelny - sekretariát ředitele:
pondělí 9-15 hod., středa  9-15 hod.

Elektronická podatelna:
office@zoozlin.eu
Maximální přípustná velikost jedné emailové zprávy včetně příloh je 10 MB. U emailových podání, která nejsou elektronicky podepsaná, požadujeme od odesílatele jeho kontaktní adresu, ve které uvede své jméno, příjmení a poštovní adresu. 
Zpráva, která je zaslána přímo na emailovou adresu konkrétního zaměstnance, je považováno za běžnou e-mailovou komunikaci.
Podání mohou být zasílány ve formátech:
- Microsoft Word  (s příponou .doc, .docx)
- Acrobat Reader (s příponou .pdf, formát PDF/A-2)
- Microsoft Excel (s příponou .xls, xlsx)


Zřizovatel ZOO a zámku Zlín-Lešná, příspěvkové organizace
Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín
primátor: Ing. et. Ing. Jiří Korec

Správní rada ZOO a zámku Zlín-Lešná, příspěvkové organizace
Dana Kovaříková, Ing. Martin Mlčák, Ing. Čestmír Vančura, Mgr. Mojmír Jurák, Michal Friedl


Dokumenty
Rozpočet na rok 2024
Střednědobý výhled na léta 2025-2026

Návštěvní řád zoo
Zřizovací listina
Výroční zpráva - výroční zprávu Zoo Zlín lze zakoupit v prodejně suvenýrů u hlavního a sezónního vstupu do zoo a v e-shopu zoo.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Whistleblowing

Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

 • Příslušná osoba - registrátor právních agend
 • Kontaktní údaje       
  Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení:
  a) elektronicky na e-mailovou adresu: whistleblowing@zoozlin.eu
  b) písemně na adresu sídla Povinné osoby s označením obálky „WHISTLEBLOWING“
  c) telefonicky na čísle 577 577 169 (od pondělí do pátku od 10:00 do 14:00 hodin)
  d) na žádost oznamovatele osobně ve lhůtě nejdéle 14 dnů
  e) prostřednictvím kontaktního formuláře Zaměstnavatele na stránkách qHlas Forms (e-forms.cz).

Podrobné informace najdete na Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

Důvod a způsob založení
ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace, je víceúčelové zařízení, jehož hlavním úkolem je přispívat k uchování biologické rozmanitosti chovem živočichů, vědecko-výzkumnou prací, ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou široké veřejnosti. Ministerstvo životního prostředí je podle zákona č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách, ústředním správním úřadem pro oblast provozování zoologických zahrad. Podle tohoto zákona rozhoduje o vydání licencí k provozování zoologických zahrad provozovatelům, kteří v průběhu licenčního řízení prokázali, že plní a do budoucna jsou schopni plnit všechny podmínky tohoto zákona. ZOO Zlín byla otevřena pro veřejnost v roce 1948.

Organizace je zapsaná zřizovací listinou evid. číslo 1539510091 vydanou Statutárním městem Zlín dne 29.6.2001.
Licence pro provozování zoo dle zákona č. 162/2003 Sb. o zoologických zahradách byla povolena odborem Mezinárodní ochrany biodiverzity MŽP ČR s nabytím právní moci dne 2.10.2004 na dobu neurčitou od odboru Mezinárodní ochrany biodiverzity MŽP ČR.