Vstup se psy není povolen

Vstup se psy a jinými zvířaty není do zlínské zoo povolen. Vede nás k tomu řada důvodů.

V prvé řadě je nutno uvést, že jednotlivé zoologické zahrady se svým pojetím a realizací samotných expozic velmi odlišují. Vzhledem k této skutečnosti si proto každá zoo stanovuje vlastní pravidla pro zajištění bezproblémového chodu zoo jak z pohledu návštěvníků, tak i z chovatelské stránky. Pokud některá zoo umožňuje vstup se psy, neznamená to, že je tomu tak automaticky i v jiných zoo. Ve zlínské zoo jsou expozice pojaty ryze přírodním způsobem, od návštěvníků je většinou oddělují pouze živé ploty a vodní příkopy. V minimální míře zde najdete ohraničení výběhů prostřednictvím plotů, mříží či skel. Celý areál je skutečně pojat jako přírodní biopark. Naprosto výjimečné jsou navíc průchozí výběhy, ve kterých návštěvníci vstupují přímo mezi chovaná zvířata. V zoologické zahradě se staráme o 1 500 zvířat, řada z nich patří mezi vzácné a vyhynutím ohrožené druhy. Na základě uvedených skutečností není v našich možnostech zajistit, aby při náhodném vytržení psa majitelovi nedošlo ke zranění chovaného zvířete nebo samotného psa.
Omezení vstupu se psy proto nebudeme měnit. Ponecháme na zvážení každého návštěvníka, zda bude chtít zlínskou zoo navštívit i bez svého zvířecího miláčka. Věříme však, že chovatelé zvířat pochopí toto naše stanovisko a že nám zachovají svoji přízeň.

Jedinou výjimkou, kdy je vstup do Zoo Zlín se psem povolen, je vstup návštěvníků v doprovodu vodících či asistenčních psů. Při návštěvě v doprovodu vodícího či asistenčního psa, je návštěvník povinen tuto skutečnost nahlásit na pokladně (zoo důrazně doporučuje nahlásit takovou návštěvu nejméně 24 hod. předem telefonicky, kdy budou dopředu sděleny podmínky a doporučení při vstupu s vodícím či asistenčním psem a lze tak předejít případným komplikacím při samotném vstupu – např. absence náhubku, vodítka apod). V tomto případě bude návštěvník poučen o podmínkách vstupu a je povinen řídit se pokyny, které mu budou příslušným pracovníkem zoo sděleny. Zoo Zlín si z důvodu ochrany návštěvníků a zdraví a bezpečnosti chovaných exemplářů vyhrazuje oprávnění požadovat, v případě provozní či jiné potřeby, nasazení náhubku u vodících a asistenčních psů. Návštěvníci v doprovodu vodících či asistenčních psů jsou v případě potřeby oprávněni vodícímu či asistenčnímu psu náhubek sejmout za účelem provedení požadovaného úkonu. Po provedení tohoto úkonu jsou povinni vodícímu či asistenčnímu psu náhubek opětovně nasadit. V případě nerespektování těchto pravidel ze strany návštěvníků (zákaz vodění či přenášení psů a ostatních zvířat či nošení náhubku) si zoo vyhrazuje oprávnění takového návštěvníka z areálu zoo vykázat.
Vstup do areálu zoo za účelem tréninku vodících či asistenčních psů či vstup vodících či asistenčních psů v tréninku je zakázán.

Vždy je navíc nutné dodržovat následující pravidla:

- pes musí být na vodítku a musí mít platný očkovací průkaz
- asistenční psi nesmějí vstupovat do průchozích expozic a voliér
- asistenční psi mají zákaz vstupu do vybraných budov v areálu zoo – tropické haly Yucatan, Zátoky rejnoků, pavilonu tapírů a pavilonu afrických kopytníků
- majitel asistenčního psa zodpovídá za úklid psích exkrementů.