Návštěvní řád Zoo Zlín

I. Upozornění

1. Zakoupením vstupenky a vstupem do areálu zoo návštěvník souhlasí s tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat.

2. Návštěvník je oprávněn vstoupit do areálu zoo pouze k tomu určeným vstupem a rovněž ho stejným způsobem opustit.

3. Dětem do 10 let je povolen vstup do zoo pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

4. Za mladistvé návštěvníky do 18 let odpovídá doprovod či jejich zákonný zástupce.

5. Vstup do průchozích a interaktivních expozic je na vlastní nebezpečí.

6. Zoo neodpovídá za škody či újmy na zdraví návštěvníků vzniklé v souvislosti s porušením tohoto návštěvního řádu.

7. Zoo neodpovídá za škody na odcizených věcech návštěvníka, zejména neodpovídá za odstavené kočárky při vstupu do pavilonu.

8. Vstupní prostory u hlavního a sezónního vstupu jsou monitorovány v oprávněném zájmu zoo. Záznamy jsou uchovávány na zabezpečeném zařízení. Bližší informace o zpracování osobních údajů za pomoci kamerových systémů jsou k dispozici prostřednictvím e-mailu gdpr@zoozlin.eu.

 

II. Zákazy

Návštěvníkovi je zakázáno:

1. Vodění či přenášení psů a ostatních zvířat do areálu. Jedinou výjimkou, kdy je vstup se psem povolen, je vstup návštěvníků v doprovodu vodících či asistenčních psů. Při návštěvě v doprovodu vodícího či asistenčního psa, je návštěvník povinen tuto skutečnost nahlásit na pokladně. Zoo důrazně doporučuje nahlásit takovou návštěvu nejméně 24 hod. předem telefonicky, kdy budou dopředu sděleny podmínky a doporučení při vstupu s vodícím či asistenčním psem a lze tak předejít případným komplikacím při samotném vstupu, např. absence náhubku, vodítka apod. V tomto případě bude návštěvník poučen o podmínkách vstupu a je povinen řídit se pokyny, které mu budou příslušným pracovníkem zoo sděleny. Zoo Zlín si z důvodu ochrany návštěvníků a zdraví a bezpečnosti chovaných zvířat vyhrazuje oprávnění požadovat, v případě provozní či jiné potřeby, nasazení náhubku u vodících a asistenčních psů. Návštěvníci v doprovodu vodících či asistenčních psů jsou v případě potřeby oprávněni vodícímu či asistenčnímu psu náhubek sejmout za účelem provedení požadovaného úkonu. Po provedení tohoto úkonu jsou povinni vodícímu či asistenčnímu psu náhubek opětovně nasadit. V případě nerespektování těchto pravidel ze strany návštěvníků (zákaz vodění či přenášení psů a ostatních zvířat či nošení náhubku) si Zoo Zlín vyhrazuje oprávnění takového návštěvníka z areálu zoo vykázat.
Vstup do areálu zoo za účelem tréninku vodících či asistenčních psů či vstup vodících či asistenčních psů v tréninku je zakázán.

2. Vjezd všech motorových a nemotorových vozidel návštěvníků do areálu zoo (včetně dětských bicyklů).

3. Vstupovat s kolem, koloběžkou, tříkolkou a dětským odrážedlem (využijte parkoviště pro kola poblíž hlavního vstupu do zoo) a s nafukovacími balónky.

4. Vnesení a používání skateboardu a kolečkových bruslí v areálu zoo.

5. Používání radiomagnetofonů a jiných multimediálních přístrojů určených k hlasité produkci, hudebních nástrojů, houkaček a podobných předmětů.

6. Vstup se zbraní, výbušninami, nebezpečnými chemickými látkami a zábavnou pyrotechnikou.

7. Přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm.

8. Kouřit v celém areálu zoo mimo míst vyhrazených ke kouření.

9. Vnášet a používat drony nebo jiná zařízení na dálkové či manuální ovládání.

10. Krmení zvířat (s výjimkou krmných automatů určených pro vybrané skupiny zvířat), jejich hlazení, vyrušování nebo ohrožování, vhazování jakýchkoli předmětů do výběhů.

11. Rušit volně žijící ptactvo a zvěř, dotýkat se zvířat (mimo speciálních expozic k tomu přizpůsobených) a sbírat vejce.

12. Trhání a ničení zeleně zoo, sbírání ovocných a lesních plodů, znečišťování areálu zoo.

13. Vstupovat za ohrazení, přelézání ohrad a bariér, lezení po stromech a kamenech, vstup mimo návštěvnickou trasu především do lesních porostů a parkových ploch nebo do jiných veřejnosti neurčených prostor.

14. Ničit majetek zoo a jiných osob. Při poškození majetku nebo zařízení zoo bude po Vás požadována náhrada škody.

15. Odhazovat odpad mimo k tomu určené odpadní nádoby.

16. V rámci areálu pořádat soukromé školící či vzdělávací akce pořádané za účelem zisku např. fotoworkshopy, školení apod. V takovém případě se návštěva zoo považuje za pronájem areálu k reklamnímu fotografování a natáčení a podléhá zpoplatnění ve výši 5 000 Kč/den. Takovou akci je rovněž nutné předem dohodnout s pověřenými pracovníky Zoo Zlín. V případě nerespektování tohoto ustanovení si Zoo Zlín vyhrazuje oprávnění takového návštěvníka z areálu zoo vykázat.

17. Uskutečňovat veřejnou sbírku, jakékoliv jiné sbírky, žebrání (výzva k poskytnutí finančního nebo věcného daru) a pochůzkový prodej v areálu zoo, přičemž pochůzkovým prodejem se rozumí jakýkoliv prodej zboží a jakékoliv poskytování služeb mimo zkolaudovanou provozovnu s použitím či bez použití přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, apod.), který je realizován mimo budovy a prostory v nich se nacházející, bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě (dále jen „pochůzkový prodej“). Návštěvník je rovněž povinen dodržovat zákaz uskutečňování veřejné sbírky, jakékoliv jiné sbírky, žebrání a pochůzkového prodeje v okolí areálu zoo a na parkovištích zoo.

V případě porušení zákazu či zákazů uvedených pod body 2 až 17 ze strany návštěvníka si Zoo Zlín vyhrazuje oprávnění takového návštěvníka z areálu zoo vykázat, a to zaměstnancem zoo, příslušníkem ostrahy zoo, příslušníkem městské policie či příslušníkem Policie ČR, přičemž návštěvník nemá právo na náhradu za ušlé vstupné, a to ani částečně. Vykázáním z areálu není dotčen případný nárok zoo na náhradu škody.

III. Povinnosti návštěvníka

Návštěvník je povinen:

1. Zakoupit si do zoo vstupenku a uchovat si ji pro případ kontroly po celou dobu návštěvy zoo.

2. Zajistit bezpečnost svých dětí. Za chování dětí odpovídá jejich plnoletý dozor (rodiče, doprovod, pedagogický dozor u skupin).

3. Dodržovat provozní dobu zoo, která se v průběhu roku mění.

4. Uposlechnout příkazu příslušníka ostrahy zoo, který má právo nevpustit či vykázat z areálu podnapilé osoby nebo osoby pod vlivem návykové látky, osoby narušující řádný provoz a bezpečnost v areálu zoo či osoby bez platné vstupenky.

5. Dodržovat pokyny na informačních a zákazových tabulích a značkách a stanovené pokyny pro různé aktivity v zoo (vláček pro přepravu osob, provozní řád dětských hřišť a lanového centra, jízda na ponících atd.), dbát pokynů pracovníků zoo.

6. Přizpůsobit svůj pohyb po areálu zoo vlivům počasí.

7. Neriskovat své zdraví či újmu na svém majetku, ani na zdraví a majetku ostatních osob.

8. Oznámit pracovníkům zoo porušování návštěvního řádu nebo situace ohrožující bezpečí návštěvníků či zvířat.

9. V případě vyhlášeného nebezpečí využít únikových východů vyznačených na mapách zoo a dbát instrukcí pracovníků zoo.

10. V případě mimořádných událostí (úrazu, nalezení věci, apod.) hlásit tuto skutečnost u příslušníka ostrahy zoo u hlavního vstupu nebo na tel: 770 136 063, příp. volat pomoc a vyčkat dalšího postupu, vyčkat přivolání lékařské pomoci a sepsání záznamu o úrazu.

11. Strpět vykázání příslušníkem ostrahy z areálu zoo při hrubém porušení tohoto návštěvního řádu.

12. Seznámit se s tímto návštěvním řádem a chovat se podle něj, jinak zoo neodpovídá za škody na zdraví či majetku návštěvníků vzniklé v souvislosti s porušením návštěvního řádu.

13. Návštěvník je povinen v případě, že hrozí nebezpečí na zdraví osob či majetku zoo z důvodu meteorologických či jiných (živelné katastrofy, havárie apod.), uposlechnout pokynů provozovatele zoo či jeho pověřených pracovníků k vyklizení a opuštění určených části zoo, případně celé zoo, a provozovatel je oprávněn určené části zoo či celou zoo vyklidit a uzavřít. Provozovatel není v těchto případech povinen poskytnout návštěvníkům náhradu za ušlé vstupné, a to ani částečně.

Nouzová telefonní čísla

ZOO ZLÍN                               770 136 063

HASIČI                                    150         

POLICIE ČR                             158

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA           155

MĚSTSKÁ POLICIE ZLÍN         156        
 

Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete a přejeme plno krásných zážitků při návštěvě Zoo Zlín.