Úhrada za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Úhrady za pořízení kopií (fotokopií, kopií tiskem a skenováním)
 • černobílá fotokopie A4, jednostranná .......................... 1 Kč/ks
 • černobílá fotokopie A4, oboustranná ........................... 2 Kč/ks
 • černobílá fotokopie A3, jednostranná .......................... 2 Kč/ks
 • černobílá fotokopie A3, oboustranná ........................... 4 Kč/ks
 • barevná fotokopie A4, jednostranná .......................... 15 Kč/ks
 • barevná fotokopie A4, oboustranná ............................30 Kč/ks
 • barevná fotokopie A3, jednostranná ...........................30 Kč/ks
 • barevná fotokopie A3, oboustranná ............................60 Kč/ks
 • černobílá kopie A4 pořízená tiskem, jednostranná .........1 Kč/ks
 • černobílá kopie A4 pořízená tiskem, oboustranná ..........2 Kč/ks
 • černobílá kopie A3 pořízená tiskem, jednostranná .........2 Kč/ks
 • černobílá kopie A3 pořízená tiskem, oboustranná ..........4 Kč/ks
 • barevná kopie A4 pořízená tiskem, jednostranná .........15 Kč/ks
 • barevná kopie A4 pořízená tiskem, oboustranná ..........30 Kč/ks
 • barevná kopie A3 pořízená tiskem, jednostranná .........30 Kč/ks
 • barevná kopie A3 pořízená tiskem, oboustranná ..........60 Kč/ks
 • kopie A4 pořízená skenováním ..................................... 1 Kč/ks
 • kopie A3 pořízená skenováním ..................................... 1 Kč/ks
 • jiné druhy a formáty fotokopií, kopií pořízených tiskem
  a kopií pořízených skenováním .................................. dle jejich pořizovací ceny
V případě, že pro pořízení kopie tiskem je třeba nejprve provést pořízení kopie skenováním, je výše úhrady stanovena jako součet příslušné úhrady za pořízení kopie skenováním a za pořízení kopie tiskem.

V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných ZOO a zámek Zlín, příspěvková organizace se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

2. Úhrady za opatření technických nosičů dat
 • CD ROM ............. 6 Kč/ks
 • DVD ROM ........... 7 Kč/ks
 • ostatní nosiče ..... dle jejich pořizovací ceny
3. Úhrady za odeslání informace žadateli
 • balné ......................................... 10 Kč/zásilka
 • náklady na poštovní služby .......... dle aktuálního ceníku provozovatele poštovních služeb.

Úhrada za odeslání informace žadateli se nevyžaduje v případě, že žadatel si vyzvedne informaci osobně v ZOO a zámek Zlín, příspěvková organizace a podepíše protokol o tomto vyzvednutí informace.

4. Úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
Mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací se rozumí vyhledávání informací, jehož souhrnná délka přesáhne 1 hodinu.
Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací činí 270 Kč/hod., přičemž do zpoplatněného času se zahrnuje pouze čas vyhledávání, přesahující první hodinu vyhledávání.
Výpočet úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací se provede tak, že od celkového počtu minut strávených vyhledáváním informací se odečte 60 minut a takto získaná hodnota se vynásobí zlomkem, v jehož čitateli je číslice 190 a ve jmenovateli číslice 60. Výsledná částka se zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů.

Ve Zlíně dne 1.6.2014