Návštěvní řád

Návštěvní sezóna

1. Návštěvní sezóna trvá od 1. dubna do 31. října.
2. Prohlídka základního okruhu trvá cca 45 minut, prohlídka rozšířeného okruhu 80 minut.

Organizace návštěvního provozu

1. Interval mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa památkového objektu, je limitován provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
2. Prohlídka se koná za vedení průvodce ve skupinách o minimálním počtu pěti osob, maximálním 35 osob.
3. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu.
4. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, ztrácí právo na rezervovanou prohlídku.

Vstupné

1. Za prohlídku zpřístupněných částí objektu se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok a vydaným ZOO a zámek Zlín - Lešná.
2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku pro jednu prohlídku s uvedeným dnem a časem prohlídky.
3. Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky. Zakoupenou vstupenku již nelze vrátit.
4. Návštěvníci jsou povinni vložit vstupenku do vstupního turniketu při vstupu na prohlídkovou trasu, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.
5. Snížené vstupné platí pro děti od 3 do 12,99 let, seniory (60 a více let) a pro handicapované návštěvníky při předložení průkazu ZTP a ZTP/P. 
6. Děti do 3 let mají vstup do zámku Lešná zdarma. 

Prohlídka kulturní památky

1. Děti ve věku do 15 let mají do památkových objektů povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.
2. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného, jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do objektu zakázán.
3. Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů se zavazadly, turistickými batohy, deštníky, kabelami a živými zvířaty.
4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu.
5. V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko–historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).
6. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, park, zahradu i jiný národní majetek v areálu objektu.
    Zejména je zakázáno:

  • dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovat
  • opouštět vymezenou trasu a vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny
  • rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a tranzistorových přijímačů, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce nebo ztěžovat návštěvníkům prohlídku. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného.
  • kouřit v prostorách celého objektu, manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém objektu
  • jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji atd.

7. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu.
8. Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit správa památkového objektu.


Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2023.