Open Nav

Návštěvní řád

Úvod Zámek Lešná Návštěvní řád

Návštěvní sezóna
1. Návštěvní sezóna trvá od 1. dubna do 31. října.
2. Prohlídka návštěvní trasy trvá cca 35-45 minut podle počtu návštěvníků ve skupině.

Organizace návštěvního provozu
1. Interval mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa památkového objektu, je limitován provozními podmínkami objektu
    a bezpečností návštěvníků.
2. Prohlídka se koná za vedení průvodce ve skupinách o minimálním počtu pěti osob, maximálním 45 osob.
3. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Výjimky povoluje vedoucí správy
    památkového objektu.
4. Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout písemně,
    telefonicky nebo e-mailem se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se
    objednaná výprava alespoň 10 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, ztrácí právo na rezervovanou
    prohlídku.

Vstupné
1. Za prohlídku zpřístupněných částí objektu se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným
    pro příslušný rok a vydaným ZOO a zámek Zlín - Lešná.
2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku) s vyznačením času pro
    jednu určitou prohlídku.
3. Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky. Zakoupené vstupenky již nelze vrátit.
4. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkovou trasu, uschovat ji po celou dobu prohlídky
    a na požádání ji znovu předložit.
5. Snížené vstupné platí pro děti od 3 do 15 let, studenty po předložení platného průkazu, invalidy ZTP a ZTP/P. Seniorům
    po dosažení věku 60 let budou slevy poskytovány po předložení platného průkazu totožnosti.
6. Vstupné za dítě do 3 let věku se neplatí. Nárok na bezplatný vstup dítěte do 3 let může uplatnit i dospělý, který zaplatil
    snížené vstupné (senioři, studenti do 26 let atp.).

Prohlídka kulturní památky

1. Děti ve věku do 15 let mají do památkových objektů povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad
    jejich chování s požadavky návštěvního řádu.
2. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek
1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného
    v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného
    a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně
    závazných předpisů.
2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do objektu zakázán.
3. Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů se zavazadly, deštníky, kabelami a živými zvířaty.
4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu.
5. V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko – historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci,
     kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním
     opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).
6. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky, park, zahradu i jiný národní majetek v areálu objektu.
     Zejména je zakázáno:
     a) dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli
         poškozovat
     b) opouštět vymezenou trasu a vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny
     c) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a tranzistorových přijímačů,
         hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce nebo ztěžovat návštěvníkům prohlídku.
         Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného.
    d) kouřit v prostorách celého objektu (mimo vyhrazených prostorů), manipulovat s otevřeným ohněm a světlem
         v celém areálu objektu
    e) jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji atd.
7. V interiérech objektů či případně dalších vyznačených prostorách je fotografování, filmování a pořizování jiné
     dokumentace zakázáno. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné
     žádosti Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži.
8. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu.
9. Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit správa památkového objektu.

Závěrečná ustanovení
1. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín